Text Box:

در اين بخش شرح و خلاصه اي از انواع آزمونهاي آماري يا تست هاي ارائه مي‌گردد. بديهي است صحت نتيجه هر يك از اين آزمونها منوط به رعايت دقيق اصول آماري و شرايط خاص هر آزمون است.

براي مشاوره و آموزش تلفني در خصوص هر کدام از انواع آزمونهای آماری (پارامتريک و يا ناپارامتريک ) آماده ارائه خدمات می باشیم. برای اطلاعات بیشتر  لينک  (مشاوره و آموزش تلفنی ) را مشاهده نمایید.

اين آزمون از نوع ناپارامتري است و براي ارزيابي همقوارگي متغيرهاي اسمي به كار مي‌رود. . . .

اين آزمون براي ارزيابي ميزان همقوارگي يا يكسان بودن و نبودن ميانگين نمونه اي با ميانگين جامعه در حالتي به كار مي رود كه انحراف معيار جامعه مجهول باشد . . .

اين آزمون براي ارزيابي ميزان همقوارگي يا يكسان بودن و يكسان نبودن (Goodness of fit) ميانگين نمونه اي و ميانگين جامعه به كار مي رود. اين آزمون مواقعي . . .

آزمونهاي آماري در spss

STATISTICAL TESTs in spss

اين آزمون كه حاصل آن يك ضريب به نام آلفاي كروبناخ مي‌باشد، براي آزمون قابليت اعتماد (پايايي) (Reliability) پرسشنامه اي كه به صورت طيف ليكرت طراحي شده . . .

اين آزمون تعميم يافته آزمون است و براي ارزيابي يكسان بودن يا يكسان نبودن دو جامعه و يا چند جامعه به كار برده مي‌شود. در اين آزمون واريانس كل جامعه به عوامل اوليه آن تجزيه مي‌شود. به همين دليل به آن آزمون آناليز واريانس . . .

شيوه سفارش انجام تحلیل آماری با spss :

داده ها (در فايل اکسل)، پرسشنامه و سوالات يا فرضيات تحقيق (فرضيه هاي پايان نامه) خود را ايميل نموده و تجزيه  تحليل آماري در spss    و آزمون فرضيات را دو روز بعد از طريق ايميل دريافت نماييد.

فقط در صورتيکه استاد راهنما صحت آناليز آماري را تاييد نمود، هزينه انجام کار و تحليل آماري را پرداخت نماييد.

 

نكته:

آيا ميدانيد شرط صحت نتيجه بسياري از آزمونهاي آماري ، اين است كه مشاهدات از توزيع نرمال (گوسي) پيروي كنند!

 

 

 

 

 

 

 

شيوه ارسال تحليل:

تجزيه و تحليل آماري انجام شده در قالب فايل Word كه به آساني قابل اضافه شده به پايان نامه و تحقيق شماست، تهيه و ايميل خواهد شد .

نكته:

در هر جاي ايران كه باشيد مشاوره و تحليل آماري پروژه ها ، پايان نامه ها و تحقيقات علمي خويش و تجزيه و تحليل پرسشنامه ها را از تيم تخصصي ما بخواهيد.

 

مناسب ترين روش آماري:

مناسب ترين روش آماري  براي تجزيه و تحليل داده ها و پرسشنامه ها و آزمون فرضيات و سوالات پايان نامه يا تحقيق انتخاب خواهد شد.

 

جديدترين نسخه:

جديدترين نسخه نرم افزار spss با تمامي قابليت هاي آن ، براي انجام تجزيه و تحليل اطلاعات و داده هاي پايان نامه يا تحقيق مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

 

روش الكترونيك :

دنياي امروز دنياي استفاده از روشهاي الكترونيك است، اين سايت به روشي جديد و منحصر به فرد خدمات خويش را ارائه مي‌نمايد. با صرف كمترين هزينه، داده ها را ايميل نموده و تحليل آماري را مطابق نياز خويش دريافت نماييد.  پس از رضايت و تاييد، حق الزحمه را پرداخت نماييد.

 

عقد قرارداد مشاوره آماري در شروع يك پژوهش:

با توجه به اينكه صحت و اعتبار نتايج يك پژوهش به انجام دقيق و اصولي تمامي مراحل آن بستگي دارد، شركت اطمينان شرق آمادگي دارد از زمان شروع يك پژوهش يا تحقيق ميداني ، يعني از زمان تهيه پرسشنامه و نمونه گيري اوليه تا زمان نتيجه گيري و تحويل پروژه ، خدمات تخصصي آماري را به محققان ارائه نمايد.

 

لزوم بهره گيري از تخصص آمارگران در تحقيقات علمي به اذعان اساتيد:

امروز همه اساتيد  بزرگوار اعتراف دارند که برای انجام يک تحقيق علمي معتبر و به سرانجام رساندن پايان نامه نمي توان انتظار داشت که محقق و يا دانشجو (با گذراندن 4  يا 8 واحد درسي آمار) به تمامي روشهاي پيچيده آماري تسلط داشته باشد و  خود به تنهايي بتواند با انواع نرم افزارهاي آماري کار کرده و موضوعات آماري آنرا نيز تجزيه و تحليل کند، و لازم است از اطلاعات تخصصي و تجربه کارشناسان آمار بهره ببرد.

اما بايد دانست که فارغ التحصيلان رشته آمار به صرف اينکه در اين رشته فارغ التحصيل شده اند، توانايي انجام تحليلهاي آماري را ندارند و با توجه به دامنه بسيار وسيع کاربرد روشها و آزمونهاي آماري لازم است تجربه و تخصص لازم را در اين زمينه کسب نمايند.

اين سايت با در اختيار داشتن تجربه و تخصص لازم در خدمت شماست. با يک ايميل يا تلفن امتحان نماييد.

 

اين آزمون براي مقايسه چند گروه از نظر ميانگين رتبه هاي آنهاست و معلوم مي‌كند كه آيا اين گروهها مي‌توانند از يك جامعه باشند يا نه؟ مقياس در اين آزمون بايد حداقل رتبه اي باشد. . .

آزمون كوكران تعميم يافته آزمون مك نمار است. اين آزمون براي مقايسه بيش از دو گروه كه وابسته باشند و مقياس آنها اسمي يا رتبه اي باشند به كار مي‌رود و همچون آزمون مك نمار، جوابها بايد دوتايي باشند . . .

اين آزمون براي مقايسه ميانگين هاي بيش از 2 نمونه رتبه اي (و يا فاصله اي) بكار مي‌رود. فرضيات در اين آزمون بدون جهت است يعني فقط تفاوت را نشان مي‌دهد . . .

اين آزمون از نوع ناپارامتري است و براي ارزيابي همقوارگي متغيرهاي رتبه اي در دو نمونه (مستقل و يا غير مستقل) و يا همقوارگي توزيع يك نمونه با توزيعي كه براي يرانف يك نمونه اي). . .

اين آزمون همتاي ناپارامتري آزمون هاي t – Z – F است و وقتي دو يا چند گروه از ميان دو يا چند جامعه مستقل با توزيعهاي يكسان انتخاب شده اند به كار برده مي‌شود . . .

اين آزمون از آزمونهاي ناپارامتري است كه براي ارزيابي همانندي دو نمونه وابسته بر حسب  متغير دو جوابي استفاده مي‌شود. متغيرها مي‌توانند داراي مقياسهاي اسمي . . .

اين آزمون از انواع آزمونهاي غير پارامتري است و هنگامي به كار برده مي‌شود كه نمونه هاي جفت، مورد نظر باشد (مثل زن و شوهر و يا خانه هاي فرد و زوج و . . . ). زيرا  . . .

اين آزمون مواقعي به كار مي‌رود كه توالي مقادير متغيرها را بخواهيم آزمون نماييم كه آيا تصادفي بوده و يا نه . . .

هر گاه دو نمونه مستقل از جامعه اي مفروض باشد و متغيرهاي آنها به صورت ترتيبي باشند، از اين آزمون استفاده مي‌شود. اين آزمون مشابه t   استيودنت با دو نمونه د . . .

آزمون T هتلينگ تعميم يافته t استيودنت است. در آزمون t يك نمونه اي، ميانگين يك صفت از يك نمونه، با يك عدد فرضي كه ميانگين آن صفت از جامعه فرض مي‌شد، مورد مقايسه . . .

اين آزمون از آزمونهاي ناپارامتري است كه براي ارزيابي همانندي دو نمونه وابسته با مقياس رتبه اي به كار مي‌رود.

همچون آزمون مك نمار، اين آزمون نيز مناسب . . .

مطالب و مقالات آماري قرار داده شده روي سايت با صرف وقت و هزينه فراهم شده است.

خواهشمند است هر گونه بهره برداري با ذکر نام اين سايت و حتما لينک مستقیم به آن انجام شود.

داراي نماد دائم اعتماد الکترونيک از مرکز توسعه تجارت الکترونيک وابسته به وزارت صنعت معدن و تجارت هستيم.

اين نماد اثبات کننده اين ادعاست که براي ما، اعتماد و اطمينان شما ارزشمندترين دارايي مي‌باشد. اين نماد نشان مي‌دهد سايت و فعاليت ما به دقت تحت نظارت مراجع قانوني قرار دارد و فعاليت ما رسما به عنوان يک شرکت ارائه دهنده خدمات تحليل آماري در فضاي مجازي ثبت شده است.

توصيه موکد پليس اين است که خدمات و کالاها را فقط از سايتهايي خريداري نماييد که داري نماد اعتماد الکترونيک مي باشند.

براي مشاهده نماد مي توانيد به سايت اصلي شرکت تحليل آماري به آدرس زير مراجعه نماييد:

www.spss-iran.ir

شــــــــرکت

مشــــــاوره

آمــــــــــاري

اطـمـيـنــــان

شـــــــــــرق

در هر جاي ايران (تهران يا ساير شهرها) و يا هر نقطه از دنيا كه هستيد و براي پايان نامه و يا تحقيق (پروژه) خويش به تحليلگر نرم افزار  SPSS و يا تجزيه و تحليل و پردازش داده ها  با ساير نرم افزارهاي آماري نياز داريد، مي توانيد با ما تماس بگيريد.

تمـــــــاس با مشاور و تحليلگر آماري (پاسخگويي به تماس ها و ايميل ها توسط خانم دهقان): 

ايميل ها :  mojtaba.farshchi@gmail.com    -       mojtaba_farshchi@yahoo.com

تلفن ثابت دفتر: 05137410739  -  همراه: 09198180991(ويژه تهران) -  09158193379 (سایر شهرها)

تلگرام سفارش تحليل:  09198180991 يا @dehghan_hadise  -کانال تلگرام شرکت:  @spss_iran

آدرس دفتر ارتباط با مشتريان : مشهد مقدس، حاشيه بلوار شهيد قرني، بين قرني 23 و 25، ساختمان فروردين از پروژه مجد، طبقه چهارم، واحد 406 (قابل ذکر است براي استفاده از خدمات نياز به مراجعه حضوري نيست و از طريق سايت و ايميل به راحتي به تمام نقاط ايران خدمات داده مي شود. زيرا اول تحليل اوليه را تحويل مي دهيم بعد وجه دريافت مي شود).

تجزيه و تحليل آماري با spss
فرآيند انجام تحليل آماريفرآيند انجام تحليل آمارينماد اعتماد الکترونيکي در ارائه خدمات پردازش آماري و داده کاوي